Anvlimen : yon istwa nasyonal

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Tout twotwa nan P?toprens gen mak pye Georgy Lundy. Li nan tout aktivite kiltir?l nan vil la, men se pa tout moun ki konnen si l te ka foubi plim li jouk pou l ta ponn yon rek?y pow?m tankou <>. Sou kouv?ti liv la, li pa bay okenn enf?masyon sou t?t li, sinon yon foto l tankou yon ilistrasyon. K?m si se pa istwa l liv la ap rakonte.

Tout pow?m ap rakonte yon istwa. Li pote yon moun, yon bout lavi, yon milye vizaj ot? a pa menm konnen. Platon teyorize sou sa e si w ap li <>, w ap dak? av? l. Nan liv sa a, pow?m yo pa gen tit, e yo pa bezwen nonplis. Ou pa ta di s on rivy? k ap koule. Men dlo a desann, li charye enkyetid, dezespwa, doul?, desepsyon… An n di dlo Lagrandans apre sikl?n Matye.

Pow?m nan pete yon r?l lanm? depi nan premye paj liv la. <>. Nanpwen r?v, nanpwen lespwa. <>. Pow?t la mande sou ki men l ka konte nan dans sa a, manman tanbou a tonbe. Nan sa n ta ka rele dezy?m pati rek?y la osnon eleman deklannch? istwa a, bridsoukou pow?t la f? yon rankont, <>. Ki pi gwo f?s pase lanmou ? Li reveye menm moun mouri. Nou pati pou yon seri chante de ti pijon k ap plezire. Men pow?t la sezi w? olye lavi l amelyore, peripesi l te fenk k?manse. L ap kouri pou lapli, l al tonbe nan larivy?. Malgre aksidan, p?n mot?, ensandi k ap fini av? l, patn? l la pa ky?, se plezire l ap plezire. Tankou laboujwazi peyi isit, gran manj? aloufa, milat kou n?g nw? tiz?r?y, anyen pa satisf? l : li bw? dlo k? pow?t la, li filange pow?t la, li sele pow?t la. Se jwe l ap jwe. <>. Anba je tout moun, lep?p ap soufri. Menm lapolis pa di yon mo. L? l rele sekou se menm bouwo a ki tounen ponpye ! De pwent, yon gouyad, bagay la r?d nan bouda lep?p. Michel Onfray te di yon fwa, <>. Ebyen, ni mwen ni ou, nou anba l.

Zenglen gaye nan tout ti kwen

Zenglen w simen at?

Tounen tapi wouj pou m mache

Pye at?

Fl? yo bay san kou fanm an p?disyon

Kijan istwa sa a ap fini ? Bagay la anvlimen. M envite w al li rek?y sa a pou dekouvri chit la. S?l kons?y m ka ba ou, ale toutouni, retire tout sa w konnen sou k? w, epi antre nan liv la tankou w monte kabann.

Anvlimen s on rek?y pow?m yon gason Georgy Lundy fenk pibliye kay Pro Edisyon. Nan atik sa a, nou f? yon lekti militan. Nou pa kite b?l lang pow?t la, b?l metaf? li yo detounen nou. Nou chame se vre, sann mache nan k?k pati ewotik t?ks la se vre, men rap? bouwo-viktim sa a pa lanmou. Bagay la anvlimen, jwisans lan pa pataje. Okontre, li rev?lte nou. Se vre gen yon mistik nan lanmou men nou pa dwe bliye se lep?p k ap sibi. Lundy genyen pari l la, li a rive f? yon istwa p?son?l tounen yon dram nasyonal.