Darline Alexis li “Les villages de Dieu”

<> (p.7)

Nan rantre sid vil Potoprens gen yon katye ki pote non Village-de-Dieu, Emmelie Prophete reyenvante li nan espas yon fiksyon epi transfome li pou li tounen ekspresyon tout katye ki genyen yon seri karakteristik ki fe yo potre youn ak lot : absans Leta, pouvwa gang, enpinite. elatriye. Les villages de Dieu, se yon woman 224 paj, yon radyografi kote fomasyon, fonksyonnman, enstrimantalizasyon ak destriksyon pwogram moun ak katye sa yo ap devwale ofiramezi anba je lekte yo. Se yon <> kote, youn pa youn blok pa blok, pyes yo ap anbwate, rantre youn nan lot pou drese yon tablo san wete san mete sou yon mounite ki pyeje epi antotye nan eksperyans eksplwatasyon-dominasyon yon sosyete ki defini tet li sou mod esklizyon selman.

Les villages de Dieu se plizye istwa ki fini pa fe yon sel paske yo chita sou menm baz rapo pouvwa ak dominasyon an. Gen espas kote pa gen plas ni pou timounri/anjelis, ni pou byenpansans, ni pou jezi nan po krab. Les villages de Dieu se yon ekwasyon ki chita sou pouvwa.

Ou ka genyen pouvwa men se pa pou lontan : li chita sou fos zam ak sou vyolans pwennfepa. Ou pedi li le lot tize pouvwa ki pi voras pase ou, pi san pitye pase ou, pran kouraj yo pou yo pase ou alenfinitif. Yon pouvwa kout, pou yon bout tan chak chef jwi ak tout boulin nan yon relasyon kokot ak figawo ak lanmo :

Le jeune homme qui avait apporte les bouteilles d’alcool pour les funerailles de Ma s’etait metamorphose. C’etait maintenant un homme furieux, conscient de son pouvoir et de sa mort prochaine, qui se deplacait dans la cite, a qui on allait demander des faveurs, implorer qu’il laisse la vie sauve a tel effronte ou qu’il fasse reprendre sous la menace un enfant renvoye de l’ecole. C’etait toujours tres serieux ou tres banal, mais la capacite a trouver une solution aux problemes determinait a quel type de chef on avait affaire, fabriquait la legende. (p. 52)

Ou pa genyen pouvwa, se ka gran majorite a, atizan, machann manjekwit, machann pwodui kosmetik, pwopriyete ti ba restoran…, ki nan yon seri fom relasyon konpleks ak moun ki gen pouvwa. Nan Les villages de Dieu lavi tout moun makonnen ak chef ki gen pouvwa : se kliyan biznis ou, se pwotekte ou, se pitit oubyen mari ou … E menmsi ou ta vle gen ilizyon ou pa gen anyen pou we ak yo, brigad vijilans, patwouy, ranson pou gen dwa ekzese biznis ou, son zam lage ki anpeche ou domi, bal ki ka rantre anndan lakay ou, prekosyon ou gen pou pran pou ou pa kontrarye chef … la pou raple ou dwa pou viv nan espas sa a lye tou ak volonte moun ki gen pouvwa.

Je m’etais mise a pleurer aussi et commencais a pousser des cris comme cela se faisait quand quelqu’un decedait dans la cite. Voisine Soline avait applique une main epaisse et reche sur ma bouche et m’avait dit dans un sanglot :

— Petite, tu veux reveiller Freddy et ses hommes ? Ils dorment. Ils viennent de se mettre au lit. A ton age tu devrais comprendre les choses. (p.8)

Epi nan tout sa, malgre enpresyon enpuisans lan ou ka envante pouvwa pa ou la, menm pou yon tan, menm pou pa lontan, menmsi se pa t sa ou t ap chache. Se sa ki fe evenman, se sa ki rann yon istwa posib. Yon bann ti evenman toudenkou, kou siprann ki pwovoke yon fay, ki kreye santiman yon nouvote menmsi se pa pou pote de chanjman radikal oubyen siyifikatif. Yon ti fi, ti ko, eritaj yon manman djonki, yon pakou rabougri nan yon lekol ki deja pwograme dekwochaj li, men yon entelijans pratik ki pemet li sezi opotinite yo le yo paret devan li. Yon je kale yo rele sa. Yon lisidite sou lojik ki makonnen relasyon nan mitan moun nan peyi a, yon konsyans kle, san li pa li Marx, sou rapo pouvwa, dominasyon ak eksplwatasyon anndan yon sosyete ki nan tout longe li, nan faset kapitalis kote tout bagay pou vann tout bagay pou achte a.

Celia se ti fi sa a, vwa naratris la, yon jounalis-repote Facebook ki pa pase nan ankenn lekol pou sa. Se yon entuisyon epi yon sans konpleksite ki anpeche entepretasyon rabougri ki se mak fabrik diskou manikeyen espesyalis k ap tire fisel dominasyon-eksplwatasyon pwodui pou fe timoun san sevel dodomeya. Celia pa bay pesonn leson sou byen ak mal, li we tout vi li jan yo domi nan menm kabann. Se rapo sa ak lavi ki pwodui fom ekriti klinik sa a ote a adopte nan Les villages de Dieu a. Celia ap obseve, l ap montre, l ap rakonte, li pa jije :

J’avais du mal a regarder la photo du cadavre de Pierrot. Amant de fortune. Client. Ami. Inconnu. Personne. Il etait pour moi tout cela a la fois. C’etait un garcon perdu, pour qui les gangs avaient represente le seul horizon, comme beaucoup de ceux qui vivaient au bas de la ville et ailleurs dans le pays. (p. 152)

Celia nan yon fom detachman ki pa vle di endiferans poutan. Okontre, li gen anpati, sousi ak tandres pou lot moun : monnonk li, vwazin li yo, … E menm pou Carlos, menmsi li pa dako rantre nan pwoje misye fe pou li. Se yon kliyan, li pa ka bay plis pase ko li aloske misye li menm ta renmen plis pase sa: <> (p.207)

Yon chef gang, yon bandi, se pwodui yon fo m sosyalizasyon, konsta sa a pa retire anyen nan responsablite li nan zak l ap poze yo.

Yon chef gang, yon bandi, se bra ame de moun ki gen bra yo pi long pase li, epoutan moun sa yo toutan ap paweze devan je nou kom referans nou anndan sosyete a.

Leve chak jou ap teworize moun, tiye moun, pa anpeche santiman pasyon e menm lanmou pou lot moun. Aksepte gade sa a pa retire anyen nan lefet se yon kriminel k ap aji.

Celia pa gen ankenn pitye pou ankenn kriminel chef gang ki mouri, nou menm nonplis piske se nan je pa li nou rantre nan reyalite katye a. Men distans li ak kapasite pou li konsidere diferan aspe nan vi chak grenn chef oubyen manm gang pa pemet nou bliye jenn gason ki gen zam lan nan men li an, oubyen chef la baz li yo ekzekite pandan li chita sou twalet la, se de neg ki yomenm tou ka gen sans zanmitay oubyen lanmou pou demoun lavi mete sou wout yo. Pa gen pitye pa vle di pa ka santi tristes devan lanmo pwograme de moun sosyete a kondane anvan menm yo fet.

Yon aspe nan puisans resi sa a se evite tonbe nan pyej sa filozof Hannah Arendt teyorize sou konsep <> la. Pa gen ankenn kriminel yo prezante tankou de moun konsyans yo sispann aji, kapasite panse yo ta andomi. Gen de chwa ki fet pou puisans pote zam, mete pye sou kou lot moun jan lide ou di ou menmjan genyen ki pran nan yon spiral/toubiyon fasilite epi angwas ki detanzantan ka vini ak sa.

Nan Les villages de Dieu gen de mons, men gen yon sosyete-mons tou ki fe komsi li pa pou anyen nan sa k ap pase nan katye yo. Ote a fe chwa pa mete fokis sou gwoup komandite detres katye yo. Yo preske envizib, yo preske pa prezan nan resi a, men pa gen dout sou responsablite yo nan refize tout fom byennet pou de kategori moun andann sosyete a. Piske ofinal ladetres pemet biznis yo mache pi byen :

Dodo, dans son delire, dans son alcool, disait que la vie c’etait maintenant et aujourd’hui. Pour avoir vu passer chefs, sous-chefs, larbins, politiques, gens d’affaires par les corridors pourris menant chez les bandits, tous ces billets de banque destines a corrompre avaient empoisonne tout le monde, surtout les pauvres comme lui et Lorette. (p. 208)

Les villages de Dieu se yon woman ki merite nou li li. Manikeyen konpleksite lavi a fatige ta dwe fe sa plis toujou pase tout lot moun. Paske fos denye woman Emmelie Prophete la soti nan ajansman detay ki lojik pou moun k ap reflechi, men ki ka yon dekouvet pou moun ki deja gen tout repons. Kategori sa a ki piplis, ta dwe chache li liv sa a, sitou apranti bouwo k ap mande pou Leta lage bonm pou efase Village de Dieu yo nan figi yo.

——————————-

Emmelie Prophete, Les villages de Dieu, editions Memoire d’encrier, Montreal, 2020.

Darline Alexis